Zela Studios - Architectural Visualization Services

Let's get in touch Kontaktieren Sie uns Kontaktujte nás

Why choose Zela Studios?

Warum Zela Studios?

Proč zvolit Zela Studios?

We're Your Partner

Not just your ordinary 3D Studio. We are your marketing Partner in the area of visual content.

Wir sind ein Partner

Wir sind nicht nur ein 3D-Studio. Wir sind Ihr Marketingpartner im Bereich der grafischen Gestaltung.

Jsme partner

Nejsme jen 3D studio. Jsme Váš marketingový Partner v oblasti grafického obsahu.

Convenient Services Packages

We can always find a suitable combination of services for a given project.

Günstige Pakete

Wir finden immer die richtige Kombination für Ihr Projekt.

Výhodné balíčky

Vždy najdeme vhodnou kombinaci služeb pro daný projekt.

All for You

Visualizations, Animations, Live Images, 360° Panoramas, Drone Filming, 3D VFX Postproduction

Alles für Sie

Visualisierung, Animation, Live-Bilder, 360° Panoramen außen und innen, Drohnen, 3D-VFX-Postproduktion

Vše pro vás

Vizualizace, Animace, Živé obrazy, 360° panoramata, Dronování, 3D VFX Postprodukce

In-House Apps

360° Virtual Tours, Product Configurators, Virtual Showrooms, Interactive Masterplans, Virtual Reality, Augmented Reality

Wir haben unsere eigenen Apps

360° Touren, Konfiguratoren, interaktive Masterpläne, Virtual Reality und Augmented Reality

Vlastní aplikace

360° prohlídky, Konfigurátory, interaktivní Masteplány, Virtuální realita a Rozšířená realita

Breathtaking Masterplans

Atemberaubende Masterpläne

Dechberoucí masterplány

Breathtaking Masterplans Atemberaubende Masterpläne Dechberoucí masterplány

Show off your project to your customers in all its glory.

Interaktive, komplexe Anwendung für erweiterte Präsentation

Ukažte Váš projekt zákazníkům v celé jeho kráse.

Interactive web app designed for comprehensive presentation
Multi-layer presentation - including apartment brochures
360° virtual tour, virtual showroom, and virtual reality integration
Possibility to connect with your CRM system

Mehrschichtige Präsentation - inklusive Wohnungskarten
Integration von 360° Rundgang, Virtual Showroom, VR
Integration mit Ihrem CRS-System. Alles in einem Paket

Interaktivní komplexní aplikace určená pro rozšířenou prezentaci
Vícevrstvá prezentace - včetně karet bytů
Integrace 360° prohlídky, Virtuálního showroomu, VR
Možnost integrace s vaším CRS systémem

Learn more Mehr erfahren Zjistit více

ApartmentTwo bedroom

Product Configurator

Produkt-Konfigurator

Produktový Konfigurátor

Product Configurator Produkt-Konfigurator Produktový Konfigurátor

Showcase your products with virtual showrooms.

Präsentieren Sie Ihre Produkte in einem virtuellen Ausstellungsraum.

Představte Vaše produkty pomocí virtuálního showroomu.

A large number of combinations - up to 9,000
Our in-house web app with modern design
Optimized loading times

Hohe Anzahl von Kombinationen - bis zu 9000
Individuelle Webanwendung mit modernem Design
Und bequemes optimiertes Laden

Vysoký počet kombinací - až 9000
Vlastní webová aplikace s moderním designem
Optimalizované načítání

Select Sofa

Learn more Mehr erfahren Zjistit více

Why not anyone else?

Warum nicht jemand anderes?

Proč ne kdokoliv jiný?

Complete Graphics Services

Production of all visual and marketing content at your fingertips - we take care of everything.

Komplette grafische Dienstleistungen

Wir erstellen alle grafischen und Marketing-Inhalte auf Knopfdruck - wir kümmern uns um alles.

Kompletní grafické služby

Tvorba veškerého grafického a marketingového obsahu na dosah Vaší ruky - o vše se postaráme my.

High Standard Care

We will work out, arrange, and deliver everything conveniently for you. All your data will be securely archived, all for you.

Besondere Betreuung

Wir finden alles für Sie heraus, kümmern uns darum und liefern es bequem aus. Wir archivieren alle Ihre Daten sicher für Sie.

Nadstandardní péče

Vše za vás vymyslíme, vyřídíme a pohodlně dodáme. Všechna Vaše data bezpečně archivujeme, vše za vás.

Revisions Included

We only charge a pre-agreed price for our services.

Reparaturarbeiten inklusive

Wir berechnen nur einen vorher vereinbarten Betrag für unsere Arbeit.

Opravy prací v ceně

Za svou práci si účtujeme pouze předem domluvenou částku.

Choose the LightSpeed

In the time it would take others to make a static visualization, we can handle the entire animation.

Setzen Sie auf Blitzgeschwindigkeit

Was für die Erstellung einer statischen Visualisierung nötig wäre, kann unser Team für eine komplette Animation in der gleichen Zeit erledigen.

Vsaďte na Bleskurychlost

Co by jiným trvala statická vizualizace, my zvládneme celou animaci.

Strength of Quantity

Nowadays you need more content - with us you won't be left behind. Get more for the same price by choosing us.

Die Macht der Quantität

Heutzutage braucht man mehr Inhalte - mit uns bleiben Sie nicht auf der Strecke. Bei uns bekommen Sie mehr für den gleichen Preis.

Síla kvantity

V dnešní době potřebujete větší množství obsahu - s námi nebudete pozadu. U nás získáte více za stejnou cenu.

Immersive 3D Animations

Lebendige 3D-Animationen

Poutavé 3D animace

Immersive 3D Animations Lebendige 3D-Animationen Poutavé 3D animace

Bring your project to life with live animation.

Erwecken Sie Ihr Projekt mit Live-Animationen zum Leben.

Vdechněte život Vašemu projektu pomocí animací.

4K animations with 60 frames per second are our standard.
We produce live images at the same price as visualizations.
You always get at least two rounds of revisions for free.

4K-Animation mit 60 Bildern pro Sekunde ist unser Standard
Die Erstellung von Live-Bildern kostet genauso viel wie die Visualisierung
Bei uns haben Sie immer mindestens zwei Überarbeitungen

4K animace s 60 snímky za vteřinu jsou naším standardem
Tvorba živého obrazu u nás stojí stejně jako standardní vizualizace
U nás máte vždy minimálně dvě revize

Learn more Mehr erfahren Zjistit více

Stunning Drone Shots

Imposante Drohnenaufnahmen

Ohromující dronové záběry

Stunning Drone Shots Imposante Drohnenaufnahmen Ohromující dronové záběry

Present your project from a birds-eye view.

Präsentieren Sie Ihr Projekt aus der Vogelperspektive.

Předveďte Váš projekt z ptačí perspektivy.

Drone filming in the EU
Licensed pilots
3D postproduction on VFX level

Drohnenflug im Rahmen der EU
Lizensierte Piloten
3D-Postproduktion mit Effekten VFX

Dronování v rámcí EU
Licencovaní piloti
3D postprodukce na úrovni VFX

Learn more Mehr erfahren Zjistit více

Custom AR Applications

Kundenspezifische Ar-Apps

AR aplikace na míru

Custom AR Applications Kundenspezifische Ar-Apps AR aplikace na míru

Let your clients see your product for themselves.

Lassen Sie Ihre Kunden Ihr Produkt mit eigenen Augen sehen.

Nechte Vaše klienty, ať si Váš produkt prohlédnou sami.

Custom AR applications for your specific needs
Highest possible graphics quality
Additional features according to your expectations

Kundenspezifische AR-Anwendungen
Höchste grafische Qualität
Zusätzliche Funktionen nach Ihrem Bedarf

Vlastní AR Aplikace na míru
Nejvyšší možná grafická kvalita
Přídavné funkce dle Vašich představ

Learn more Mehr erfahren Zjistit více
Let's get in touch Kontaktieren Sie uns Kontaktujte nás